Статут

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Громадська організація "Львівський клуб спортивного голубівництва "Галичина"  (далі - ЛКСГГ) є добровільним об'єднанням громадян на основі спільності інтересів для сприяння розвитку та збереження генофонду спортивного голубівництва в Львівському регіоні.

1.2.   ЛКСГГ здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України , Законом України «Про об'єднання громадян», законодавством України та цим Статутом, на основі добровільності, рівноправності, самоврядування, законності та гласності.

1.3.   ЛКСГГ є юридичною особою з моменту державної реєстрації , має самостійний баланс, рахунки в установах банків України, печатку, штампи.

1.4.   ЛКСГГ здійснює свою діяльність самостійно, а також у співробітництві з державними та іншими організаціями і установами.

1.5.   Назва громадської організації:

Повна назва громадської організації - громадська організація "Львівський клуб спортивного голубівництва "Галичина".

Скорочена назва громадської організації - ГО ЛКСГ "Галичина".

Повна назва громадської організації англійською мовою - Lviv racing pigeon club "Galychyna".

Скорочена назва громадської організації англійською мовою – LRPC "Galychyna".

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

2.1.       Головною метою діяльності ЛКСГГ є захист інтересів членів організації, розвиток їх активності і творчої самодіяльності, сприяння збереженню і покращення генофонду чистопорідних спортивних голубів в Україні.

2.2.    Основним завданням ЛКСГГ є:

-   сприяння розвитку та популяризації спортивного голубівництва;

-   сприяння, надання методичної та практичної допомоги аматорам, установам та організаціям у створенні генофонду і селекції, роботі з спортивного голубівництва;

-   розвиток співробітництва і зв'язків з підприємствами, організаціями, а також з окремими аматорами спортивного голубівництва в Україні;

-   сприяння розробці єдиних стандартів та правил з усіх питань, які стосуються спортивних голубів.

2.3.       ЛКСГГ не ставить своєю метою отримання прибутку. Надходження коштів спрямовуються на виконання статутних завдань.

2.4.       ЛКСГГ у встановленому, законодавством України, порядку та для виконання статутних завдань користується правом:

-   брати на облік свої осередки;

-   серед своїх членів організовувати проведення змагань з спортивного голубівництва своїми зусиллями;

-   проводити конкурси та виставки спортивних голубів;

-   організовувати і проводити агітаційну та популяризаційну роботу своєї діяльності за допомогою преси, радіо і телебачення та через власні друковані органи;

-   створювати та сприяти створенню племінних розплідників для своїх відділень;

-   виявляти та узагальнювати вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку спортивного голубівництва;

-   здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особі, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством, займатися видавничою діяльністю, мати друкований орган, випускати каталоги, журнали, газети;

-   набувати членства або співпрацювати з іншими громадськими організаціями та федераціями, діяльність яких повністю або частково аналогічна Клубу.

 

3.ЧЛЕНИ ЛКСГГ

3.1.  Членство у ЛКСГГ можуть набувати громадяни, які мешкають на території України, досягли 18-річного віку, визнають даний Статут, вчасно сплачують членські внески і беруть участь у виконанні статутних завдань ЛКСГГ.

 

3.2.  Кожному  члену видається членський квиток, зразок якого затверджується Правлінням ЛКСГГ.

3.3.  Прийняття в члени ЛКСГГ приводиться Правлінням на підставі письмової заяви.

3.4.  Правління має право відмовити у наданні членства більшістю голосів членів Правління ЛКСГГ. При прийнятті рішення про відмову у членстві, Правління може керуватися будь-яким або всіма із нижче наведених підстав:

-  поведінка в минулому, яка на думку Правління нанесла шкоду ЛКСГГ, її членам або організаціям, з якими співпрацює ЛКСГГ;

-  припинення чи призупинення членства Заявника в іншій організації з тотожного виду спорту чи поведінка в минулому, в той час, як Заявник був членом іншої організації, що на думку Правління може нанести шкоду ЛКСГГ;

3.5.  В окремих випадках Правління ЛКСГГ може прийняти рішення про прийняття у члени ЛКСГГ іноземних громадян.

3.6.  Колективними членами ЛКСГГ можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які сприяють реалізації статутних завдань ЛКСГГ та підтримують їх матеріально.

3.7.  В колективні члени ЛКСГГ або його осередків приймаються колективи підприємств, установ, організацій, за умови сплати внеску, розмір якого визначається за взаємною угодою з Правлінням ЛКСГГ. Всі члени колективного члена ЛКСГГ володіють всіма правами і перевагами ЛКСГГ і несуть відповідальність перед ЛКСГГ.

3.8.  Колективні члени та осередки представляють свої інтереси через делегатів, затверджених на Загальних Зборах із розрахунку 1 делегат на кожні 15 членів цього осередку чи колективу.

3.9.        Сімейне членство. Сімейне членство кваліфікується, як колективне членство, за умови доказаної активності в голубиному спорті більше одного члена сім’ї. Сімейне членство обмежується найближчими родичами, які проживають за однією адресою. Сімейне членство дозволяє будь-якому члену сім’ї зареєструвати свою команду і змагатися ними тільки під своїм ім’ям. Сімейний член має один голос на Загальних Зборах.

3.10.  Члени ЛКСГГ мають право:

-  голосу на Загальних Зборах;

-  вносити пропозиції в порядок денний Загальних Зборів;

-  одержувати повну та достовірну інформацію щодо діяльності ЛКСГГ, включаючи звіти про використання майна та коштів, наданих ними ЛКСГГ в обумовленому ними порядку;

-  обирати та бути обраними в керівні та контролюючі органи ЛКСГГ;

-  брати участь у заходах, які проводить ЛКСГГ для виконання статутних завдань;

-  вносити в усі органи ЛКСГГ пропозиції та зауваження з будь-яких питань його діяльності. Пропозиції вносяться на розгляд відповідного органу в найкоротший термін. За ними приймається рішення, які в 10-денний термін доводяться до відома особи, яка подала пропозицію;

-  отримувати матеріальну, методичну та консультативну допомогу від ЛКСГГ;

-  звертатися до ЛКСГГ за захистом своїх прав та інтересів;

-  оскаржувати до Правління та Загальних Зборів рішення, дії та бездіяльність керівних органів ЛКСГГ на найближчому Засіданні Правління чи Загальних Зборах;

-  виходити з членів ЛКСГГ за власним бажанням.

3.11.Члени ЛКСГГ зобов'язані:

-   дотримуватися положень Статуту, брати участь у роботі ЛКСГГ, виконувати взяті на себе обов'язки;

-   утримуватись від будь-яких дій/бездіяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної шкоди ЛКСГГ;

-   утримуватись від висловлювання від імені ЛКСГГ чи з посиланням на своє членство в ЛКСГГ громадської позиції, не узгодженої з керівними органами ЛКСГГ;

-   поважати права та законні інтереси інших членів ЛКСГГ;

-   виконувати рішення, прийняті керівними органами ЛКСГГ;

-   проводити роз'яснювальну роботу щодо мети, завдання ЛКСГГ з розвитку професійного голубівництва;

-   вносити членські внески за наступний рік не пізніше 31 грудня року, який йому передує;

-   згідно розроблених ЛКСГГ положень проводити племінну роботу та кільцювання птахів;

-   виконувати санітарні вимоги з утримання голубів та розплідників;

-   дотримуватись правил змагань та інших засобів оцінки птахів.

3.12.Членство у ЛКСГГ припиняється більшістю голосів Правління ЛКСГГ у разі:

-  подання заяви про вихід із ЛКСГГ;

-  несплати або невчасної сплати членських внесків;

-  грубого порушення Статуту;

-  вчинення дій, щодо спортивних голубів, які на думку Правління є жорстокими;

-  порушення громадського порядку на Загальних Зборах ЛКСГГ;

-  проявлення, у будь-який спосіб, зневаги до членів ЛКСГГ, що може нашкодити репутації голубиного спорту та ЛКСГГ;

-  виявлення обману з будь-яких питань, який може принести ЛКСГГ або голубиному спорту погану репутацію;

-  відсутності активності у змаганнях протягом двох календарних років підряд              (2 сезони дорослими голубами і 2 сезони молодими голубами).

3.13. Будь-який член ЛКСГГ, виключений з ЛКСГГ за рішенням Правління, може апелювати до Загальних Зборів протягом 10 календарних днів після отримання повідомлення про виключення, написавши відповідну заяву на ім’я Президента ЛКСГГ. Виключеним членам вступні та членські внески не повертаються.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ЛКСГГ

4.1.       ЛКСГГ сприяє створенню місцевих осередків і бере їх на облік.

4.2.       Рішення про заснування місцевих осередків приймається Правлінням ЛКСГГ.

4.3.       Місцеві осередки в своїй діяльності керуються цим Статутом. Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки реєструються у встановленому порядку.

4.4.       Всі місцеві осередки підпорядковуються ЛКСГГ.

4.5.       Органами управління ЛКСГГ є:

-  Загальні Збори;

-  Правління;

-  Президент;

-  Ревізійна комісія.

4.6.       Загальні збори.

4.6.1. Вищим керівним органом ЛКСГГ є Загальні збори, які скликаються 1 раз на рік протягом 2-х місяців після закриття фінансового року або частіше в разі необхідності. Фінансовий рік починається 1 грудня та закінчується 30 листопада. Місце та дата проведення Загальних Зборів визначаються Правлінням ЛКСГГ. Загальні Збори вважаються правомірними, якщо на них присутні 50% +1 делегат.

4.6.2. Позачергові Загальні Збори скликаються на вимогу 1/3 членів ЛКСГГ, або з ініціативи Правління, або за вимогою Ревізійної комісії. Рішення про скликання позачергових Загальних Зборів приймається не пізніше, ніж за 15 календарних днів до їх проведення. Члени ЛКСГГ повідомляються про Загальні Збори не пізніше ніж за 7 календарних днів до їх проведення.

4.6.3. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

4.6.3.1.     Затвердження Статуту ЛКСГГ та внесення змін і доповнень до нього, які повинні бути зареєстровані у встановленому порядку;

4.6.3.2.     Визначення поточних та перспективних програм ЛКСГГ;

4.6.3.3.     Затвердження правил проведення змагань, змін та доповнень до них;

4.6.3.4.     Затвердження траси та графіку проведення змагань;

4.6.3.5.     Затвердження річного бюджету;

4.6.3.6.     Обрання Президента та Віце-президента ЛКСГГ;

4.6.3.7.     Обрання Правління ЛКСГГ та Ревізійної комісії;

4.6.3.8.     Обрання Голови та членів Суддівської комісії;

4.6.3.9.     Заслуховування та затвердження звітів Правління ЛКСГГ та Ревізійної комісії;

4.6.3.10. Прийняття рішення стосовно членства в неурядових організаціях, припинення членства в них, об’єднання з громадськими організаціями;

4.6.3.11. Відчуження майна вартістю більше 50% від всього майна організації;

4.6.3.12. Прийняття рішення про припинення діяльності ЛКСГГ;

4.6.4. Рішення Загальних Зборів вважається правомірним, якщо за нього проголосувало 50%+ 1 делегат, а з питань, зазначених у п.п. 4.6.3.1, 4.6.3.10, 4.6.3.11, 4.6.3.12 – 3/4 присутніх на Загальних Зборах делегатів.

4.6.5. Результати Загальних Зборів оформляються протоколом, який підписує Голова Зборів та Секретар.

4.7.Правління.

4.7.1. Правління обирається Загальними Зборами терміном на 3 роки у складі:

-  Президент;

-  Віце – президент;

-  Члени Правління у кількості, визначеній Загальними Зборами, але не менше як 1 член Правління на кожних 15 членів ЛКСГГ;

-  Адміністративний секретар;

-  Скарбник;

-  Голова Суддівської комісії.

4.7.2. Правління очолюється Президентом ЛКСГГ та збирається не менше, як два рази на рік.

4.7.3. У своїй діяльності Правління підзвітне та підконтрольне Загальним зборам та представляє детальний звіт своєї діяльності на чергових Загальних Зборах.

4.7.4. Рішення Правління приймаються більшістю голосів і є легітимними у випадку присутності на Засіданні 2/3 членів Правління. Рішення Правління можуть прийматися як на засіданнях, так і шляхом опитування його членів. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правомочним, якщо за нього проголосували всі члени Правління.

4.7.5. Правління здійснює керівництво ЛКСГГ в період між Загальними Зборами, приймає рішення про основні напрямки діяльності ЛКСГГ. Повноваження Правління:

-  затвердження порядку денного Загальних Зборів;

-  здійснення господарського управління майном та коштами;

-  підготовка річного бюджету;

-  складання оптимальної траси та графіку змагань;

-  розгляд заяв про прийом до ЛКСГГ нових членів, та виключення членів з ЛКСГГ;

-  контроль за виконанням рішень Загальних Зборів, та інші повноваження які не входять до виключної компетенції Загальних Зборів;

-  створення комітетів з числа членів ЛКСГГ для вирішення окремих питань, пов’язаних з діяльністю ЛКСГГ;

-  вирішення питань, пов’язаних із зловживаннями під час змагань, у випадку, якщо Суддівська комісія не може вирішити це питання шляхом переговорів. Рішення Правління оскарженню не підлягає.

4.7.6.    Повноваження членів Правління закінчується у випадку:

-  добровільної відставки;

-  закінчення терміну мандату;

-  заміни члена Правління рішенням Загальних Зборів;

-  пропуску трьох засідань Правління підряд без поважних причин;

-  порушення Статуту ЛКСГ.

4.7.7.      Віце–президент, Члени Правління, Казначей та Адміністративний секретар не можуть обіймати свої посади більш ніж три терміни підряд.

4.7.8.      Діяльність усіх членів Правління не оплачується. Винятком можуть слугувати одноразові гонорари за визначні досягнення у розвитку ЛКСГГ, визначенні на Загальних Зборах.

4.8.       Президент.

4.8.1. Діяльністю ЛКСГГ між засіданнями Правління керує Президент ЛКСГГ, а в разі відсутності або за дорученням - Віце-Президент. Діяльністю осередків керує голова осередку, обраний на Загальних Зборах осередку.

4.8.2. Повноваження Президента складають 3 роки із можливістю переобрання не більше ніж на три терміни підряд.

4.8.3. Президент від імені ЛКСГГ має право:

-  представляти інтереси організації в інших установах України та за її межами;

-  здійснювати офіційну переписку з усіма організаціями та установами;

-  скликати Засідання Правління;

-  делегувати частину своїх повноважень членам Правління;

-  для виконання статутних завдань відкривати рахунки та здійснювати загальне керівництво діяльністю ЛКСГГ;

-  затверджувати положення про виставки, змагання, аукціони, громадські експертизи;

-  підписувати фінансові та інші документи ЛКСГГ.

4.9.       Віце-президент.

4.9.1. Віце-президент допомагає Президенту у виконанні його повноважень та виконує обов’язки Президента у випадку його тимчасової відсутності. У випадку дострокового припинення повноважень Президента, Віце-президент повністю перебирає на себе повноваження та обов’язки Президента до моменту переобрання Президента на найближчих Загальних Зборах.

4.9.2. Віце-президент несе відповідальність за спортивну поведінку членів ЛКСГГ, дотримання розпоряджень Президента та підготовку приміщень для проведення зустрічей та зборів. Віце-президент також виконує додаткові функції, покладені на нього Президентом або Правлінням.

4.10.   Адміністративний секретар.

4.10.1.  Адміністративний секретар готує протоколи засідань і Загальних Зборів, забезпечує належне обслуговування та зберігання документації ЛКСГГ (книги реєстрації протоколів, оригінали протоколів, Статуту, реєстраційних документів), виконує обов’язки секретаря на Загальних Зборах та Засіданнях Правління, веде облік членів ЛКСГГ.

4.10.2.  Адміністративний секретар несе відповідальність за підготовку і оголошення порядку денного засідань та Загальних Зборів, коли він являється учасником на цьому заході, здійснює контроль за порядком проведення засідань та Загальних Зборів.

4.11.  Скарбник.

4.11.1.  Скарбник здійснює опіку над всіма фінансами ЛКСГГ спільно з Президентом, веде точний облік доходів та розходів, здійснює виплати у відповідності із затвердженим бюджетом. Скарбник повинен подати проміжну фінансову звітність на Засідання Правління та позачергові Загальні Збори та надавати повний звіт на чергових Загальних Зборах. Скарбник несе відповідальність за належне утримання книг чеків та записів.

4.12.   Суддівська комісія.

4.12.1.  Суддівська комісія обирається Загальними Зборами у складі Голови комісії та двох членів. Суддівська комісія обирається терміном на три роки без права на переобрання на два терміни підряд.

4.12.2.  Роботу Суддівської комісії координує Голова Суддівської комісії, який звітує про роботу Комісії на Засіданнях Правління та Загальних Зборах.

4.12.3.  До виключної компетенції Суддівської комісії належить:

-  забезпечення перевезення голубів в належних умовах;

-  контроль за перебігом змагань, аудит голубів, голуб’ятень, осередків та клубів, з якими співпрацює ЛКСГГ;

-  мирне вирішення випадків зловживань. У випадках, коли питання не може бути вирішене шляхом переговорів, комісія повідомляє про цей випадок Правлінню;

-  опрацювання, візування протоколів та передача їх до підрахункового центру;

-  виготовлення каталогу;

-  контроль за підрахунками результатів змагань ЛКСГГ, осередків та клубів, з якими співпрацює ЛКСГГ.

4.13.   Ревізійна комісія.

4.13.1.  Ревізійна комісія:

-  підзвітна Загальним зборам;

-  контролює фінансову діяльність ЛКСГГ, підзвітних місцевих осередків;

-  розробляє пропозиції на підставі результатів перевірки фінансової діяльності.

4.13.2.  Ревізійна комісія здійснює свою діяльність на підставі Положення "Про Ревізійну комісію", затвердженого на Загальних Зборах.

 

5. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЛКСГГ

5.1.  Кошти ЛКСГГ формуються із:

-  вступних та членських внесків;

-  надходжень від господарської діяльності створених ЛКСГГ госпрозрахункових установ і організацій;

-  добровільних та цільових внесків, пожертвувань та інших надходжень, отримання яких не суперечить чинному законодавству України.

5.2.  ЛКСГГ у встановленому чинним законодавством порядку здійснює господарську  діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій, заснування підприємств.

5.3.  ЛКСГГ та створені нею установи, організації та засновані підприємства зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

5.4.  Забороняється видавати будь-кому із членів правління кредити та фінансові привілеї, за винятком гонорарів, затверджених на Загальних Зборах.

5.5.  З метою забезпечення належної роботи Суддівської комісії, до річного бюджету обов’язково включається стаття витрат на пальне для Суддівської комісії.

 

6. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ЛКСГГ

6.1.  ЛКСГГ, відповідно до виконання своїх статутних завдань, може засновувати або вступати в міжнародні неурядові громадські організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди.

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1.  Статут підлягає затвердженню Загальними Зборами.

7.2.  Зміни та доповнення до Статуту вносяться Правлінням ЛКСГГ з наступним затвердженням їх на Загальних Зборах, та у встановленому порядку подаються до органу, що здійснив реєстрацію ЛКСГГ.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛКСГГ

8.1.  Припинення діяльності відбувається шляхом реорганізації або ліквідації ЛКСГГ.

8.2.  Реорганізація ЛКСГГ відбувається за рішенням Загальних Зборів, при цьому вся сукупність прав і обов'язків, що належить ЛКСГГ, переходить до її правонаступників.

8.3.  Ліквідація ЛКСГГ може бути за рішенням Загальних Зборів або за рішенням суду. Ліквідаційна комісія обирається Загальними Зборами, або призначається судом, який прийняв рішення про ліквідацію ЛКСГГ.

8.4.  Рішення Загальних Зборів про припинення діяльності ЛКСГГ може бути прийняте не менше як 3/4 голосів делегатів, присутніх на Загальні Зборах.

8.5.  Ліквідаційна комісія:

-  розпоряджається майном ЛКСГГ у встановленому законом порядку;

-  забезпечує виконання майнових та пов'язаних з ними зобов'язань ЛКСГГ перед державою, юридичними і фізичними особами.

8.6.  Кошти та майно ЛКСГГ, у разі його ліквідації, використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішення суду спрямовуються в доход держави.