ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними Зборами

громадської організації

"Львівський клуб спортивного

голубівництва "Галичина"

Протокол № 3

від "21" квітня 2013 р.

Голова зборів:

Михалець Я.Т.

Секретар зборів:

 Григор’єв О.П.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ

громадська організація

"Львівський клуб спортивного

голубівництва "Галичина"

 

 

Львів - 2013

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ревізійна комісія здійснює фінансовий контроль за діяльністю громадської організації "Львівський клуб спортивного голубівництва "Галичина" (Далі – Клуб). Члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах. Членам Ревізійної комісії за рішенням Загальних Зборів оплачуються витрати (відрядження тощо), понесені у зв’язку із виконанням ними своїх повноважень.

СКЛАД ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ:

• Голова Ревізійної комісії та члени Ревізійної комісії (дві особи) обираються Загальними зборами Клубу шляхом голосування простою більшістю голосів терміном на три роки з правом переобрання без обмеження кількості термінів. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів;

• членами Ревізійної комісії можуть бути тільки члени Клубу;

• Головою або членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління Клубу, а також матеріально відповідальні працівники Клубу;

• у випадку дострокового вибуття одного з членів зі складу Ревізійної комісії Правління Клубу пропонує нову кандидатуру, яку має бути затверджено на наступних Загальних зборах Клубу. Загальні збори Клубу мають право обрати іншу особу до складу Ревізійної комісії;

• повноваження Голови та членів Ревізійної комісії закінчуються в момент закінчення повноважень Ревізійної комісії.

КОМПЕТЕНЦІЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ:

• контроль за виконанням бюджету Клубу, його осередків;

• контроль за використанням коштів та майна Клубу, його осередків;

• перевірка фінансової звітності Клубу, його осередків;

• підготовка висновків щодо щорічного бухгалтерського звіту та його аналіз;

• аналіз фінансового стану Клубу, місцевих осередків Клубу, їх платоспроможності, виявлення можливостей для покращення фінансового стану Клубу та розробка відповідних рекомендацій керівним органам Клубу;

• контроль за виконанням рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою перевіркою;

• інші повноваження, віднесені Статутом Клубу та Положенням про Ревізійну комісію до його компетенції.

ПРАВА РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ:

• отримувати від посадових осіб Клубу та його членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів. Вказані документи мають бути надані Ревізійній комісії не пізніше, ніж через п’ять робочих днів після отримання письмового запиту;

• вимагати скликання позачергових Загальних зборів або термінового проведення засідання Правління, якщо виникла суттєва загроза інтересам Клубу, або інтересам його членів, а також у разі виявлення порушень норм Статуту або зловживання з боку посадових осіб Клубу чи його членів;

• брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління Клубу та вносити пропозиції до порядку денного засідань Правління та Загальних зборів Клубу;

• проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Клубу, його місцевих осередків, який надається Правлінням Клубу;

• здійснювати ревізію бухгалтерських документів Клубу, його місцевих осередків;

• проводити службові розслідування;

• розглядати кошториси витрат Клубу, його осередків;

• повідомляти Загальні збори Клубу про всі виявлені у ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб або працівників Клубу, місцевих осередків Клубу, та вносити на розгляд Загальних зборів Клубу питання стосовно діяльності тих чи інших посадових осіб Клубу;

• вимагати особистого пояснення від посадових осіб та працівників Клубу з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії;

• вимагати залучення до участі у перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників Клубу, його місцевих осередків, а також залучати на договірній основі до своєї роботи фахівців, що не займають штатних посад в Клубі за узгодженням з Правлінням Клубу;

• проводити чергові перевірки господарсько-фінансової діяльності місцевих осередків Клубу один раз на рік за підсумками фінансового року, а також позачергові перевірки – за рішенням керівних органів Клубу, або на вимогу більше ніж половини членів відповідного місцевого осередку Клубу.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ:

• доводити до відома Загальних зборів Клубу, Правління та Президента Клубу результати проведених перевірок у формі письмових звітів;

• не розголошувати інформацію, що є конфіденційною і стала відома членам Ревізійної комісії у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків.

ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ:

• подання заяви про складання повноважень;

• неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

• прийняття Загальними зборами рішення про відкликання члена Ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

• розголошення конфіденційної інформації про діяльність Клубу;

• завдання своїми діями шкоди інтересам Клубу.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ, ПОЗАПЛАНОВИХ ПЕРЕВІРОК, СЛУЖБОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ:

• Ревізійна комісія Клубу проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Клубу, його місцевих осередків не рідше одного разу на 1 (один) рік та звітує про свою діяльність перед Загальними зборами Клубу. Плани перевірок розробляються та затверджуються Ревізійною комісією;

• при проведенні перевірки члени Ревізійної комісії зобов'язані належним чином дослідити всі документи і матеріали, що мають відношення до предмету перевірки;

• за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Клубу чи його місцевих осередків Ревізійна комісія складає висновок, який повинен містити: підтвердження достовірності даних, що містяться у звітах та інших фінансових документах Клубу чи його місцевих осередків; інформацію про факти порушення у порядку ведення бухгалтерського обліку та надання фінансової звітності, встановленого чинним законодавством України, виявлених при здійсненні фінансово-господарської діяльності Клубу чи його місцевих осередків;

• Ревізійна комісія подає звіти за результатами планової перевірки на розгляд Правління Клубу, яке приймає рішення про скликання та проведення Загальних зборів Клубу;

• Ревізійна комісія за результатами своєї діяльності має право ініціювати позапланове проведення Загальних зборів Клубу шляхом подання відповідної заяви до Правління Клубу;

• Ревізійна комісія проводить позапланову перевірку фінансового-господарської діяльності Клубу та/або службові розслідування у будь-який час за власною ініціативою або на вимогу Загальних зборів Клубу, Правління Клубу, Президента Клубу;

• ініціатор позапланової перевірки та/або службового розслідування направляє свою вимогу у письмовій формі Голові Ревізійної комісії. Ревізійна комісія не пізніше, ніж через п'ять робочих днів після отримання вимоги розпочинає позапланову перевірку та/або службове розслідування;

• звіт Ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності та/або службового розслідування затверджується на чергових після закінчення перевірки та/або службового розслідування Загальних зборах Клубу та направляється ініціатору.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ:

• засідання Ревізійної комісії можуть скликатися перед початком перевірки, або за її результатами, а також у випадку необхідності. Член Ревізійної комісії може вимагати скликання позачергового засідання Ревізійної комісії у випадку виявлення порушень, що вимагають невідкладного рішення Ревізійної комісії;

• дата проведення засідання та порядок денний повідомляються Головою членам Ревізійної комісії не пізніш як за п’ять днів до дати засідання, крім випадків, коли дата проведення наступного засідання була визначена на минулому засіданні;

• якщо член Ревізійної комісії з будь-яких причин не може взяти участь у засіданні, він повідомляє про це голову Ревізійної комісії Клубу і засідання переноситься на іншу дату, але не більше двох разів. У випадках систематичної відсутності будь-кого з членів Ревізійної комісії на засіданні, голова чи член Ревізійної комісії ініціює питання про переобрання члена Ревізійної комісії Клубу;

• кожний член Ревізійної комісії при голосуванні на своїх засіданнях має один голос;

• рішення Ревізійної комісії приймаються на засіданні Ревізійної комісії. На засіданнях Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписується Головою та двома членами.

ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ:

• скликає та проводить засідання Ревізійної комісії;

• організовує поточну роботу Ревізійної комісії;

• представляє Ревізійну комісію на Загальних зборах Клубу, Загальних зборах місцевих осередків, засіданнях Правління Клубу;

• підписує документи від імені Ревізійної комісії;

• організує ведення протоколу засідань Ревізійної комісії;

• повідомляє інші органи Клубу та адресатів про рішення та висновки Ревізійної комісії;

• забезпечує зберігання документів (протоколи, рішення, висновки та ін.) Ревізійної комісії.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ КЛУБУ:

• члени Ревізійної комісії Клубу несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність інформації, яка міститься у її висновках та рішеннях, а також в інших документах.

• Голова та члени Ревізійної комісії Клубу у випадку порушення, невиконання, або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.